STATUT TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Rozdział 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, zwane dalej Towarzystwem, jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki.
2. Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą, tj. "TKKF".
3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Towarzystwo posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego.
§ 4
1.Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2.Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności członków i może zatrudniać pracowników.
§ 5
1.Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
2. O przystąpieniu Towarzystwa do krajowych lub międzynarodowych organizacji oraz o wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Główny.
§ 6
1. Towarzystwo używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, uchwalonych przez Zarząd Główny.
2. Godłem Towarzystwa jest kompozycja liter "TK" na białym polu oraz "KF" na czerwonym polu, zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej.
3. Barwami Towarzystwa są kolory: biały, czerwony i zielony.
4. Towarzystwo posiada własny sztandar.
5. Flaga Towarzystwa jest koloru białego z pasmem czerwonym w górnej jej części, po środku flagi znajduje się godło Towarzystwa.

Rozdział 2.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a także rekreacji ruchowej oraz ochrony i promocji zdrowia;
2. krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;
3. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
4. organizowanie turystyki i krajoznawstwa;
5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez sport i rekreację;
6. promocja i organizacja wolontariatu w sporcie i rekreacji;;
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport i rekreację
8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport i rekreację;
9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez sport i rekreację;
§ 8
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) uczestnictwo w procesie rozwoju wszelkich form sportu i opracowywanie nowych form w tym zakresie,
2) współdziałanie w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku,
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych, zlotów, festynów, turniejów, lig, spartakiad, konkursów, rajdów, spływów i innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
4) organizację i prowadzenie szkolenia, kursów i seminariów dla potrzeb Towarzystwa oraz innych stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych w obrębie sportu, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
5) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,
6) realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa,
7) prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów,
8) wspomaganie zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych zadań, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami,
2. Działalność statutową Towarzystwo realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego, z zastrzeżeniem, że przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, jednak wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
4. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Działalność odpłatna, nieodpłatna oraz gospodarcza będzie wyodrębniona rachunkowo, prawnie i faktycznie w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
1.Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być:
1) Wojewódzkie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej posiadające osobowość
prawną;
2) Regionalne, Powiatowe, Miejskie, Gminne, Dzielnicowe Ogniska i kluby województw w których nie działa Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszone w Towarzystwie.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w formie uchwały Zarządu Głównego, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Rejestr członków zwyczajnych prowadzi Zarząd Główny.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć poprzez swych delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym;
2. wpływać na kształt i zakres działań Towarzystwa, zgłaszać wnioski i postulaty do jego władz;
3. domagać się skutecznego reprezentowania ich interesów wobec władz administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz wszelkich organizacji i instytucji, dla ułatwienia im realizacji statutowych celów i zadań;
4. używać w swojej nazwie członu: "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej" oraz posługiwać się jego godłem i barwami;
5. otrzymywać od władz Towarzystwa pomoc w zakresie realizacji zadań statutowych;
6. brać czynny udział w imprezach i innych formach działalności statutowej Towarzystwa oraz korzystać z wszelkich urządzeń zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez jego władze;
§ 12
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał władz Towarzystwa;
2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny;
3. branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa;
4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
§ 13
1. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, które zadeklarują na rzecz Towarzystwa wsparcie organizacyjne , finansowe lub rzeczowe.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje w formie uchwały Zarządu Głównego, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 14
Członkowie wspierający mają prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w Krajowych Zjeździe Delegatów;
2. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa i oceniać ich działalność;
§ 15
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa
2. wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności Towarzystwa poprzez realizację zadeklarowanych świadczeń;
§ 16
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone dla Towarzystwa w rozwijaniu sportu, rekreacji i turystyki.
2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 17
1. Członkowie honorowi mają prawo do udziału z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów;
2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa.
§ 18
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) skreślenia z rejestru członków Towarzystwa w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia;
3) wykluczenia członka z Towarzystwa w razie istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Towarzystwa lub działania na jego szkodę;
4) rozwiązania organizacji – członka Towarzystwa;
5) rozwiązania Towarzystwa.
2. Uchwałę w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 podejmuje Zarząd Główny TKKF. Od podjętej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia informacji o ustaniu członkostwa wraz z uzasadnieniem.
3. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, prawa i obowiązki statutowe odwołującego się członka ulegają zawieszeniu.

Rozdział 4.
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się za dokonane, o ile nastąpiło w drodze nadania pocztowej przesyłki (pisemnego powiadomienia) na oficjalnie podany ostatni adres korespondencyjny lub na wskazany Zarządowi przez członka adres e-mail, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, przy zachowaniu terminu określonego statutem.
4. Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
5. Kwalifikowana większość 2/3 głosów wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie:
1) rozwiązania Towarzystwa,
2) zmiany statutu,
3) odwołania członka władz,
6. Osoby kandydujące do władz statutowych (w tym również ubiegające się o mandat delegata) muszą spełniać następujące warunki:
-posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
-są niekaralne w zakresie umyślnych przestępstw z oskarżenia publicznego (co potwierdzą najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wyborów aktualnym zaświadczeniem o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego przedkładanym na ręce Zarządu Głównego).
7.Kandydat do władz statutowych składa w dniu wyborów pisemne oświadczenie, że spełnia wszystkie wymogi określone w § 19 ust.6.
§ 20
1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) ustania członkostwa zrzeszonej w związku organizacji, której jest on delegatem,
3) odwołania ze składu władz,
4) utraty praw obywatelskich,
5) zgonu.
2. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji – organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków tego organu pochodzących z wyboru.
3. Członek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej może być odwołany ze składu władz przez Krajowy Zjazd Delegatów przed upływem kadencji jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
§ 21
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
3. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy i raz na rok jako sprawozdawczy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów, co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
5. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu, którego projekt przygotowuje Zarząd Główny.
6. Krajowy Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania uchwał:
a) gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
b) bez względu na liczbę uczestniczących delegatów - w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
7. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych, zachowując ważność mandatów na okres kadencji.
8. Każdy członek zwyczajny ma prawo wyboru delegatów, w zależności od liczby członków (osób fizycznych) organizacji zrzeszonych u tego członka, ustalonej na podstawie rejestru członków fizycznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 3000 członków.
9. Każdy delegat na Krajowy Zjazd ma tylko jeden głos.
10. Członek Zarządu Głównego, który nie uzyskał absolutorium za okres kadencji nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
11. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz: Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami.
12. Krajowy Zjazd Delegatów wybiera każdorazowo przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zjazdu.
13. Z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący, sekretarz i protokolant Zjazdu.
§ 22
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
1) uchwalenie kierunków i programów działalności Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności Towarzystwa,
3) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu w całości, względnie poszczególnym jego członkom,
4) wybór Prezesa Zarządu Głównego,
5) wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie statutu Towarzystwa i dokonywanie jego zmian,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną lub delegatów a niezastrzeżonych statutem do kompetencji innych władz,
8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na uszczuplenie lub dyspozycję odnośnie majątku Towarzystwa, jeśli rzecz dotyczy prawa własności nieruchomości lub własnościowego prawa do lokalu, względnie prawa wieczystej dzierżawy gruntu
zabudowanego lub niezabudowanego,
11) nadawanie tytułu Prezesa Honorowego i Członka Honorowego.
2. Krajowy Zjazd Delegatów decyduje o jawnym lub tajnym sposobie wyboru Prezesa, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwaleniu zmian statutu Towarzystwa oraz przyjęcia innych uchwał.
§ 23
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:
1) na żądanie delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,
3) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) na żądanie nie mniej niż połowy liczby członków zwyczajnych.
2. Żądanie zwołania Zjazdu winno być złożone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem.
3. Zjazd zwoływany jest najpóźniej w terminie 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
4. Zjazd nadzwyczajny przeprowadza się według zasad przewidzianych w statucie dla Zjazdu zwyczajnego.
§ 24
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą członkowie w liczbie od 5 do 16 osób, w tym prezes, 1-3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu.
2. W razie wygaśnięcia mandatu bądź rezygnacji z pełnionej funkcji przez, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarządu, Zarząd Główny po uzupełnieniu swojego składu w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu może powierzyć osobom ze swojego składu funkcję wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy pełnią tę funkcję do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Zarząd Główny odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokółowane. Protokół podpisują prezes i sekretarz.
5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego dokonywane są z 10 - dniowym wyprzedzeniem.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego powiadamia się także przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
7. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego także na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjne, najpóźniej w terminie 20 dni od daty złożenia wniosku.
8. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego, oraz komisji i zespołów doradczych określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
§ 25
1. Zarząd Główny może powoływać komisje lub zespoły o charakterze doradczym, które mogą mieć charakter stały lub doraźny.
2. Komisje i zespoły realizują zadania powierzone im przez Zarząd Główny.
3. Skład osobowy komisji i zespołów ustala Zarząd Główny.
§ 26
1. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa i odpowiada za swą pracę przez Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
3) uchwalanie okresowych planów działalności Towarzystwa,
4) uchwalanie budżetu Towarzystwa, nadzorowanie jego realizacji oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich uiszczania,
9) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
10) uchwalanie regulaminu swojego działania,
11) powoływanie komisji lub zespołów o charakterze doradczym oraz uchwalanie ich regulaminów,
12) zawieszenie w prawach członka zwyczajnego w razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa lub działanie na szkodę Towarzystwa,
13) powoływanie ośrodków rekreacji fizycznej, wypoczynkowych, szkoleniowych, metodyczno- szkoleniowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
14) występowanie z wnioskiem do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie tytułu Prezesa Honorowego,
§ 27
1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie w liczbie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Komisja konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu.
2. Szczegółowy tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę komisję.
3. W razie wystąpienia wakatu przewodniczącego lub sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, Główna Komisja Rewizyjna po uzupełnieniu swojego składu w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu wybiera ze swojego grona odpowiednio nowego przewodniczącego lub sekretarza.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być zatrudnieni w Towarzystwie.
§ 28
1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Towarzystwa.
2. Z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, powiadamiając o terminie posiedzenia jej członków najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
§ 29
1 Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,
2) wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach wątpliwych,
3) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów lub posiedzenia Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia działań Zarządu Głównego niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Towarzystwa,
4) prawo zgłaszania wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
5) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swojej działalności,

Rozdział 5
WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 30
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa Zarząd Główny może przyznać następujące wyróżnienia:
1) dyplom,
2) odznaczenie honorowe,
3) tytuł "Członek Honorowy".
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3. W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa lub działanie na szkodę Towarzystwa, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
1) ostrzeżenia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
4) wykluczenia z członkostwa,
5) skreślenia z listy członków..
4. Od kar określonych w ust. 3, pkt 3 - 5 ukaranemu członkowi przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 1- go miesiąca od daty doręczenia uchwały w przedmiocie ukarania wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 6
REPREZENTOWANIE TOWARZYSTWA

§ 31
Do reprezentowania Zarządu Głównego w sprawach niemajątkowych upoważniony jest indywidualnie: Prezes Zarządu Głównego, każdy z wiceprezesów oraz sekretarz i skarbnik.
§ 32
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest łącznie współdziałanie prezesa i skarbnika lub jednego z nich wraz z jednym z wiceprezesów.
§ 33
Do poszczególnych spraw Zarząd Główny może w drodze uchwały ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

Rozdział 7
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 34
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje i subwencje,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
5) dochody z działalności gospodarczej
6) świadczenia członków wspierających,
7) dochody z majątku Towarzystwa,
8) dochody z ofiarności publicznej.
§ 35
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony jest wyłącznie Zarząd Główny, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt. 10 statutu. Decyzje Zarządu Głównego w tych sprawach zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 36
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2. przekazywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
4. zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 8
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 37
1. Zmiana statutu wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu winna być podjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu większością 2/3 głosów oddanych przez delegatów przybyłych na Zjazd.
§ 38
1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje przez podjęcie uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w trybie określonym w § 37 ust. 2 statutu.
3. Uchwała Zjazdu o rozwiązaniu Towarzystwa winna ustanowić likwidatora, określić tryb i termin rozpoczęcia likwidacji oraz wskazać cel - związany z celem działalności Towarzystwa, na jaki ma być przeznaczony majątek.
4. Likwidator po zakończeniu działalności występuje do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Towarzystwa z rejestru.

 

ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie


   
   © benix