SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jednym z bardzo ważnych celów statutowych naszego Towarzystwa jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od ponad 10 lat przy realizacji programu konsekwentnie wdrażamy zasadę integracji całego środowiska uczestniczącego w procesie rozwoju kultury fizycznej.

Włączając osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w naszej działalności szczególną uwagę zwróciliśmy na szeroko pojętą integrację, pozytywnego nastawienia do życie a nade wszystko wyrobienia pozytywnego wizerunku i akceptacji w społeczeństwie.

Trzy pokolenia (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) stanowią nierozerwalne ogniwo w uczestnictwie w otwartych, masowych imprezach sportowo – rekreacyjnych, całorocznych sekcjach ćwiczebnych, czy też na obozach rekreacyjno – rehabilitacyjno – wypoczynkowych – dochodzących i wyjazdowych. Integracyjne spotkania wigilijne, noworoczne, wielkanocne połączone z forum dyskusyjnym pod hasłem „Poszukujemy szans równości”.

Wychodząc z ofertą programową do osób niepełnosprawnych nawiązaliśmy współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej, z Domami Pomocy Społecznej, z Przedszkolami Integracyjnymi, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi oraz ze Stowarzyszeniem Diabetyków gmin, miast, powiatów i województw. Pensjonariusze tych placówek uczestniczą w naszym programie. Stałą współpracę utrzymujemy z wychowawcami i terapeutami, którzy w formie wolontariatu stanowią pomoc we wszystkich przedsięwzięciach.

Ponadto utrzymujemy systematyczną współpracę ze służbami medycznymi (lekarze różnych specjalności, ratownicy medyczni, pielęgniarze, dietetycy) prowadzący okresowe badania, pokazy ratownictwa, pogadanki na temat zdrowego żywienia.
Zarząd Główny TKKF program ten realizuje na terenie całego kraju. Największym powodzeniem cieszą się stałe zespoły ćwiczebne oraz masowe imprezy integracyjne, gdzie sport i rehabilitacja powiązane są z działalnością oświatową i turystyczną. Bardzo dobre wyniki w poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osiągane są na obozach sportowych osób niepełnosprawnych, które organizujemy głównie w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie Wlkp.

Jest to możliwe dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie


   
   © benix