HISTORIA

3 maja 1957 r., Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przejęła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Założycielami TKKF były stowarzyszenia sportowe: AZS, LZS, "START". Konferencja zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF z terenu kraju, ustaliła zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia ognisk terenowych, wybrała tymczasowy Zarząd Główny TKKF

Uchwała założycielska TKKF z 1957 r. , podjęta została w brzmieniu następującym: (zobacz oryginalny dokument uchwały)

14 - 15 grudnia 1957 r., w Warszawie odbył się poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd uchwalił, po ogłoszonych poprawkach statut TKKF, zatwierdził godło i barwy oraz odznakę TKKF, a także zasady działalności organizacyjne i programowo - szkoleniowe. Wybrano 60 osobowy Zarząd Główny i 5 osobową Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem ZG TKKF został wybrany Feliks Kędziorek. W okresie I Zjazdu zarejestrowane były już 94 ogniska terenowe TKKF.

Od tego czasu minęło w 2007 r. - pięćdziesiąt lat. XIV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, który odbył się w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 r., podjął uchwałę o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu 50 - lecia TKKF. Wręczono pierwsze, ustanowione przez ZG TKKF Medale 50 - lecia TKKF "Za zasługi". Medale te otrzymali członkowie honorowi TKKF, b. członkowie władz TKKF, legitymujący się kilkudziesięcioletnim stażem działalności. Obchody 50 - lecia TKKF zostały wykorzystane do zwiększenia aktywności członków stowarzyszenia oraz dla popularyzacji naszych programów i sportowych ofert.
Na dzień dzisiejszy: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie tworzy zrzeszeniową strukturę funkcjonującą na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej

W województwach działają Wojewódzkie Związki TKKF w liczbie 15-tu, a także Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie TKKF w liczbie ponad 50-ciu, jako samodzielne prawnie związki stowarzyszeń kf - będące członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF.

Członkowie zwyczajni bezpośredni TKKF - Wojewódzkie Związki TKKF:

1. Dolnośląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd we Wrocławiu.
2. Kujawsko - Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd w Toruniu.
3. Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Lublinie.
4. Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd w Zielonej Górze.
5. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Łodzi.
6. Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Krakowie.
7. Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie.
8. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Warszawie.
9. Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Łomży.
10. Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Gdańsku.
11. Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Katowicach.
12. Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Kielcach.
13. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.
14. Zachodnio - Pomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Szczecinie.
15. Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Opolu.

Wojewódzkie, Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno - Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju. Wg danych statystycznych na 31 grudnia 2007r., działało w Polsce 1.089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145.803 członków - osób fizycznych. Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21.214 imprez sportowo - rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5.688.402 osób, a także prowadziły 5.364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225.077 osób.

Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest SPORT DLA WSZYSTKICH. Dążymy do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich wśród naszego społeczeństwa w tym osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań indywidualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach.
Program TKKF kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. Uwzględnia różnorodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwości ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualna modę, krajowe, europejskie i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich.

Podstawowa działalność programowa realizowana jest w środowisku w formie:

A) sekcji i zespołów ćwiczebnych różnych specjalności,
B) imprez sportowo - rekreacyjnych o różnej treści programowej i różnym zasięgu, oraz integracyjnych imprez sportowo rekreacyjnych, a także turystycznych,
C) obozów sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci oraz młodzieży z UKS i stowarzyszeń kultury fizycznej, środowisk o niskim statusie materialnym, a także obozów rodzinnych i rekreacyjno - zdrowotnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej,
D) szkolenia wolontariuszy sportu dzieci i młodzieży i instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności,
E) zajęć w ośrodkach terapii ruchowej dla osób III wieku i ośrodkach dla osób dorosłych z nadwagą ,oraz ośrodkach -biegu po zdrowie-.

Corocznie Zarząd Główny TKKF określa główne kierunki działalności programowej TKKF, w oparciu o kierunki i programy uchwalone przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, na okres kadencji władz.
Prowadzimy także działalność sportową, szkoleniową, rekreacyjną oraz obozową we własnym Centralnym Ośrodku Sportowo - Szkoleniowym TKKF w Sierakowie woj. Wielkopolskie, posiadamy właściwe zaplecze urządzeń sportowo - rekreacyjnych.

ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie


   
   © benix